Καταχωρείται στο περιθώριο της πράξης γέννησης του παιδιού.

Προθεσμία δήλωσης:

Εντός ενενήντα (90) ημερών από τη διενέργειά της βάπτισης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, από την 90ή ημέρα μέχρι και την 180ή καταβάλλεται παράβολο δημοσίου αξίας 4,40 ευρώ. Μετά την 180ή ημέρα καταβάλλεται παράβολο δημοσίου αξίας 13,21 ευρώ.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:
Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

Δικαιολογητικά:

 
  • Δήλωση βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.

  • Αστυνομική Ταυτότητα του δηλούντα.

 

Παρατήρηση: Αν γίνει βάπτιση προσώπου (αλλοδαπού) για το οποίο δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, η Βάπτιση καταχωρείται στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσής της.

 

Diadikastika_vaptisi