Αρμόδιος φορέας για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου είναι τα δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προμηθευτείτε είναι τα εξής:

 

 

 

Δικαιολογητικά:

  • Αστυνομική ταυτότητα.

  • Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που δεν παραβρεθεί ο ίδιος).

  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ.

  • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων 2 ετών (στην περίπτωση που ανοίγει οικογενειακή μερίδα εκτός του δήμου που ήταν γραμμένος).

  • Αίτηση για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου.

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

Το κείμενο υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι το εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο δήμο».

Oikogeniaki_merida