Τα διαδικαστικά

Ακόμα και τα γραφειοκρατικά, αν γίνονται για καλό σκοπό, μπορούν να μετατραπούν σε μια πολύ όμορφη διαδικασία. Ούτως ή άλλως πάντως, το να γνωρίζετε επακριβώς ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε στα χέρια σας για να εκδώσετε άδεια θρησκευτικού γάμου είναι μια πολύ καλή αρχή. Ιδού λοιπόν τι θα χρειαστείτε:  

1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Πιστοποιητικό αγαμίας, από την ενορία όπου ανήκει ο καθένας από τους μελλόνυμφους. Για την έκδοσή του απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

 
 • Πιστοποιητικό γέννησης.

 • Αστυνομική ταυτότητα.

 • Δύο μάρτυρες (όχι συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού) με τις αστυνομικές ταυτότητές τους.

 • Υπεύθυνη δήλωση από τους μάρτυρες ότι οι μελλόνυμφοι είναι άγαμοι και δεν είναι συγγενείς.

 • Εάν έχει προηγηθεί μεταξύ τους πολιτικός γάμος ληξιαρχική πράξη αυτού.

 • Εάν έχουν κάνει προηγούμενο γάμο πριν, διαζευκτήριο από το γραφείο διαζυγίων της αρχιεπισκοπής.

 • Εάν υφίσταται χηρεία, πιστοποιητικό χηρείας.

 

3. Το φύλλο της εφημερίδας με την αναγγελία του γάμου.
4. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.
5. Αστυνομικές ταυτότητες.

 

Dikaiologitika

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου εξαρτώνται από την υπηκοότητα των μελλονύμφων. Ειδικότερα, ο σημαντικότερος διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα σε όσους διαθέτουν ελληνική υπηκοότητα και σε όσους δεν διαθέτουν. Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείτε σε κάθε περίπτωση.

 

 

Δικαιολογητικά για όσους έχουν ελληνική υπηκοότητα:

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το δήμο της τελευταίας κατοικίας του,

έστω και προσωρινής. Ο τόπος κατοικίας αποδεικνύεται με φορολογική δήλωση ή μισθωτήριο κατοικίας ή βεβαίωση κατοικίας από τη Δημοτική Αστυνομία κλπ.

 

1. Αίτηση (το έντυπο το χορηγεί ο δήμος).

2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (από τον τόπο γέννησης).

3. Δήλωση του Ν. 1599/86, με το παρακάτω περιεχόμενο:

α) «Δεν έχω κώλυμα για το γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352,1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ.

β) Είμαι κάτοικος δήμου ........... και επί της οδού ……………………………….. αρ. .…...

γ) Τελώ πρώτο γάμο ή δεύτερο ή κλπ

4. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση.

5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (με τη λύση στο περιθώριο) ή διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εφόσον υπάρχει θάνατος.

6. Η αγγελία του γάμου σε μια ημερήσια εφημερίδα (δύο αντίτυπα). Τα στοιχεία πρέπει να είναι στα ελληνικά.

7. Φωτοτυπία ταυτότητας και φορολογική δήλωση.

Politikos_gamos_newΓια τους Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια εκδίδεται από το δήμο που είναι δημότες:

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

α. Αίτηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον πρόξενο του ελληνικού προξενείου).

β. Δήλωση του Ν. 1599/86 (με το παραπάνω κείμενο) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον πρόξενο του ελληνικού προξενείου.

γ. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον πρόξενο του ελληνικού προξενείου για το άτομο που θα καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα παραλάβει την άδεια γάμου.

δ. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (από τον τόπο γέννησης).

ε. Διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

στ. Αγγελία γάμου, σε οποιαδήποτε ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα. Τα στοιχεία πρέπει να είναι στα ελληνικά.Διευκρινιστικά στοιχεία:

Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.

α. Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 8 ημερών (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας καταθέσεως των δικαιολογητικών).

β. Για την παραλαβή της άδειας γάμου απαιτείται ένα παράβολο των 15 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.

γ. Κατά την τέλεση του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του καθώς και με ένα μάρτυρα ακόμη και συγγενή με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας (με την ταυτότητά του).

δ. Σύμφωνα με το νόμο περί ισότητας των δύο φύλλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν πριν από το γάμο τα επώνυμα των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί αν είναι ή του συζύγου ή και των δύο (όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα).


Παρατήρηση:

  • Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αίγυπτο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

  • Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αίγυπτο ή στην Κωνσταντινούπολη και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, παντρεύονται ως αλλοδαποί.   2. Δικαιολογητικά για όσους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα:

   Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ελλάδα και παραμένουν στην Ελλάδα έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα (Ν. 1975/91 αρθρ. 31 παρ. 2).
   Ο τόπος κατοικίας αποδεικνύεται με φορολογική δήλωση ή μισθωτήριο κατοικίας κλπ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένω είναι τα εξής:
   1. Αίτηση (το έντυπο το χορηγεί ο δήμος).
   2. Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά) μαζί με φωτοτυπία του μεταφρασμένου ξενόγλωσσου που έχει τη σφραγίδα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
   3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα ελληνικά) μαζί με φωτοτυπία του μεταφρασμένου ξενόγλωσσου που έχει τη σφραγίδα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
   4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή διαζευκτήριο, εφόσον συντρέχουν λόγοι (μεταφρασμένη στα ελληνικά) μαζί με φωτοτυπία του μεταφρασμένου ξενόγλωσσου που έχει τη σφραγίδα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
   5.  Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα (δύο αντίτυπα, με τα ονόματα στα Ελληνικά).
   6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ο τόπος κατοικίας και ο βαθμός γάμου.
   7. Φωτοτυπία του εν ισχύ διαβατηρίου, βίζας, άδειας παραμονής κλπ.

   Για τους ΣΥΡΙΟΥΣ εκτός των παραπάνω, χρειάζεται και ειδική έγκριση από το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την εδώ πρεσβεία της Συρίας.

   Για τους Πολιτικούς Πρόσφυγες:

   1. Αίτηση (το έντυπο το χορηγεί ο δήμος).
   2. Βεβαίωση από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Αραχώβης 39, Εξάρχεια, τηλ.: 210 3805029 και 210 3807645).
   3. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
   4. Αγγελία γάμου σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα (με τα ονόματα στα ελληνικά).
   5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή διαζευκτήριο εφόσον συντρέχουν λόγοι (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).

   Διευκρινιστικά στοιχεία:

   1. Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός 8 ημερολογιακών ημερών (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας υποβολής των δικαιολογητικών).
   2. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχοντας το διαβατήριο του και την άδεια παραμονής του.
   3. Για την παραλαβή της άδειας απαιτείται παράβολο 15 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.
   4. Για τον προσδιορισμό της τέλεσης πολιτικού γάμου, συμπληρώνεται από κοινού αίτηση (υπογεγραμμένη από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της υπηρεσίας).
   5. Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος, εκτός του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, ανεξαρτήτου βαθμού συγγενείας, με την ταυτότητά του ή με το διαβατήριό του (αν είναι αλλοδαπός πρέπει να είναι νόμιμος στην Ελλάδα).
   6. Σύμφωνα με το νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο (όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα).
    

   Η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου είναι ο οικείος δήμος ή κοινότητα, ενώ η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεση του γάμου.

    Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, από την 40ή ημέρα, μέχρι και την 130ή από την τέλεση του γάμου, καταβάλλεται παράβολο δημοσίου αξίας 4,40 ευρώ. Μετά την 130ή ημέρα καταβάλλεται παράβολο δημοσίου αξίας 13,21 ευρώ.

    

    

   Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι σύζυγοι (ένας από τους δύο). Εκείνος που θα επιμεληθεί της έκδοσης θα πρέπει έχει μαζί του τις δύο αστυνομικές ταυτότητές των μελλονύμφων και τη δήλωση γάμου. Η τελευταία συντάσσεται από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός) και είναι υπογεγραμμένη από αυτόν και από τους δύο συζύγους.


   Liksiarxiki_praksi_B

   Η αναγγελία του γάμου θα πρέπει να γίνει σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από το γάμο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονόματα των γονέων τους, τα πατρώνυμα των μητέρων τους, τον τόπο γέννησης και τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και την περιοχή που θα γίνει ο γάμος. Θα χρειαστούν δύο φύλλα της της εφημερίδας με την εν λόγω δημοσίευση.

    

    

   anagelia

    

    

    

   Αρμόδιος φορέας για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου είναι τα δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προμηθευτείτε είναι τα εξής:

    

    

    

   Δικαιολογητικά:

   • Αστυνομική ταυτότητα.

   • Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που δεν παραβρεθεί ο ίδιος).

   • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ.

   • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων 2 ετών (στην περίπτωση που ανοίγει οικογενειακή μερίδα εκτός του δήμου που ήταν γραμμένος).

   • Αίτηση για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου.

   • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

   Το κείμενο υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι το εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο δήμο».

   Oikogeniaki_merida