Τα διαδικαστικά

Καταχωρείται στο περιθώριο της πράξης γέννησης του παιδιού.

Προθεσμία δήλωσης:

Εντός ενενήντα (90) ημερών από τη διενέργειά της βάπτισης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, από την 90ή ημέρα μέχρι και την 180ή καταβάλλεται παράβολο δημοσίου αξίας 4,40 ευρώ. Μετά την 180ή ημέρα καταβάλλεται παράβολο δημοσίου αξίας 13,21 ευρώ.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:
Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

Δικαιολογητικά:

 
 • Δήλωση βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.

 • Αστυνομική Ταυτότητα του δηλούντα.

 

Παρατήρηση: Αν γίνει βάπτιση προσώπου (αλλοδαπού) για το οποίο δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, η Βάπτιση καταχωρείται στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσής της.

 

Diadikastika_vaptisi

 

 

Βάπτιση παιδιού με έλληνες ορθόδοξους γονείς
Οι έλληνες ορθόδοξοι γονείς για να βαπτίσουν το παιδί τους θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

 
Γενικά

 

 • Οι γονείς πρέπει οπωσδήποτε να προκαθορίσουν έγκαιρα την ημέρα και την ώρα τέλεσής του μυστηρίου με τον ιερέα.

 • Να προσκομίσουν στον ιερέα, πριν από τη βάπτιση, τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το δήμο στον οποίο έχει δηλωθεί η γέννησή του.

 • Εάν επιθυμούν να τελέσουν το μυστήριο σε ναό εκτός της ενορίας τους, θα πρέπει να ζητήσουν από τον εφημέριο της ενορίας τους να μεταβιβάσει τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, στο ναό όπου θα τελεσθεί το μυστήριο. Από την Εκκλησία συνιστάται να τελείται το μυστήριο στο ναό της ενορίας της κατοικίας του παιδιού, αφού εκεί θα συνεχίσει να έχει την εκκλησιαστική αναφορά και συναναστροφή του.

 • Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο εκδίδει τη Δήλωση Βαπτίσεως.

 • Η Δήλωση Βαπτίσεως θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα να κατατεθεί στο ληξιαρχείο του δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού.

 • Σε περίπτωση που η βάπτιση τελεσθεί εκτός ενορίας, η Δήλωση Βαπτίσεως προσκομίζεται στην ενορία του νεοφώτιστου, για να καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο και στη συνέχεια, κατατίθεται στο ληξιαρχείο του δήμου.

 • Ανάδοχος του παιδιού δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος αλλά και ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο.

 • Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο βαπτίζονται εφόσον ο ανάδοχος εγγυάται την κατήχηση του νεοφώτιστου.

Diadikastika_vaptisi2
Ειδικές περιπτώσεις
 • Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονιός ή κηδεμόνας, για την τέλεση του μυστηρίου και την ονοματοδοσία απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα ότι συμφωνεί ή σε περίπτωση κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονιών, ότι συμφωνούν.

 • Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για τη βάπτιση ή την ονοματοδοσία το θέμα ρυθμίζεται δικαστικά. Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου, προσωρινή ή μη, στον ένα εκ των δύο γονιών, δεν καλύπτει τον εφημέριο.

 • Για κάθε περίπτωση, πριν τη βάπτιση ανηλίκου, οι γονείς, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς τους, για τη συμφωνία των στοιχείων τους με τη Ληξιαρχική Πράξη, υπογράφουν ενώπιον του ιερέα για το θρήσκευμα και το όνομα του νηπίου. Σε περίπτωση απουσίας ενός γονέα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το μυστήριο, όταν ο άλλος γονιός προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο γονιός που απουσιάζει κηρύττεται ρητώς άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

 • Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα λόγω ευλόγου κολλήματος (ασθενείας, αποδημίας κλπ.) ο εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του μυστηρίου, εφόσον εκ μέρους του απόντος γονέα υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για τη βάπτιση του τέκνου κατά το ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

 • Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως, ο εφημέριος πρώτον οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στη Ληξιαρχική Πράξη και να λάβει τη συγκατάθεσή του γραπτώς και δεύτερο, αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνο εκούσια, ο ιερέας μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενο από το ληξιαρχείο, με νεώτερη σημείωση και διόρθωση επί της Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως.

 • Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη τη γονική μέριμνα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει τη βάπτιση και να δώσει όνομα, εφόσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί αποκλειστικώς τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

 • Η αναγραφή στο βιβλίο βαπτίσεων ενός ονόματος, η εκφώνηση όμως δύο ονομάτων, κατά την κατήχηση και την τριπλή κατάδυση δεν επιτρέπεται, ενέχει δε τον κίνδυνο ο εφημέριος να διωχθεί ποινικώς.

 

Ένταξη ετεροδόξων ή αλλόθρησκων στην ορθόδοξη εκκλησία

 


Οι ενήλικες
Στην περίπτωση που ετερόδοξος ή αλλόθρησκος θελήσει να ενταχθεί στην ορθόδοξη Εκκλησία, ισχύουν τα εξής:

 • Εάν είναι ρωμαιοκαθολικός, χρίεται διά του αγίου μύρου.

 • Εάν είναι προτεστάντης και έχει τριαδικό βάπτισμα, χρίεται δια του αγίου μύρου.

 • Εάν είναι προτεστάντης και δεν έχει τριαδικό βάπτισμα, βαπτίζεται κανονικά.

 • Εάν είναι αλλόθρησκος ή άθρησκος βαπτίζεται. Ειδικότερα:

α) Ο ετερόδοξος ή αλλόθρησκος συμπληρώνει αίτηση βαπτίσεως, στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει, χριστιανός ορθόδοξος αβίαστα. Την αίτηση την οποία υποβάλλει στον ενοριακό ναό της περιοχής κατοικίας του.

β)
Ο εφημέριος διαβιβάζει την αίτησή στην Ι. Αρχιεπισκοπή, δηλώνοντας ότι ο αιτών επιθυμεί να ενταχθεί στην ορθόδοξη Εκκλησία και εισηγείται να κατηχηθεί και να βαπτισθεί.

γ)
Η Αρχιεπισκοπή εγκρίνει την αίτηση και καθορίζει τον κατηχητή, καθώς και το χρόνο της κατήχησης και της βάπτισης.

δ)
Μετά την τέλεση του μυστηρίου ο νεοφώτιστος, αν είναι έλληνας, καταθέτει τη Βεβαίωση Βαπτίσεως στο δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος. Αν είναι αλλοδαπός, ο νεοφώτιστος κρατά τη Βεβαίωση Βαπτίσεως προς πιστοποίηση του θρησκεύματος.

 

 

 

Τα νήπια

 • Ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι γονείς, υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, ξεχωριστή ο καθένας τους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στον εφημέριο της ενορίας της κατοικίας τους στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν το νήπιό τους να βαπτισθεί.

 • Σε περίπτωση που στην προσκομιζόμενη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο όνομα, ο εφημέριος δεν επιτρέπεται να μεταβάλει το δοθέν όνομα, ούτε να προσθέσει άλλο από αυτό που δόθηκε αρχικά ή σε περίπτωση δύο ονομάτων, να αφαιρέσει το ένα. Εάν οι γονείς ασκούν αφόρητη πίεση στον εφημέριο για μεταβολή του δοθέντος ονόματος, ο εφημέριος οφείλει να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση ξεχωριστή από τον κάθε γονιό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο κάθε γονιός, θα δηλώνει ότι επιθυμεί το παιδί του να βαπτισθεί κατά το ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα. Επίσης ο ιερέας προειδοποιεί τους γονείς πριν το μυστήριο ότι εφόσον στη Δήλωση Βαπτίσεως αναγραφεί άλλο όνομα, άσχετο από αυτό της Ληξιαρχικής Πράξης, το αρμόδιο ληξιαρχείο θα τους παραπέμψει στο αντίστοιχο Πρωτοδικείο, προς έκδοση δικαστικής απόφασης, η οποία θα διευκρινίζει ποιο από τα δύο ονόματα ισχύει.

 • Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονέας επιθυμεί την βάπτιση, απαιτείται δικαστική απόφαση.

 • Απαραιτήτως, πρέπει να υπάρχει ορθόδοξος ανάδοχος, ο οποίος και θα αναλάβει μεταβαπτισματικά την κατήχηση του ανηλίκου.

 Πηγή: http://orthodox-answers.blogspot.com